Vilkår for Brug & Datafortrolighed

VILKÅR FOR BRUG OG DATAFORTROLIGHEDSPOLITIK FOR MYYARA

Velkommen til MyYara-portalen ("Webstedet") for Yara International ASA og Yara-koncernen ("Yara"). Ved at bruge dette Websted accepterer du de heri anførte generelle vilkår og betingelser for brug ("Brugervilkår"), idet du indgår en bindende aftale med Yara.

Hvis du accepterer disse Brugervilkår på vegne af en anden person eller anden juridisk enhed, erklærer og garanterer du, at du er fuldt bemyndiget til at forpligte denne person eller juridiske enhed i relation til disse Brugervilkår. Hvis du ikke kan acceptere disse Brugervilkår, er du ikke berettiget til at bruge dette Websted. Disse Brugervilkår skal gælde i lovens videste udstrækning.

1        Løbetid

Disse Brugervilkår er gyldige og bindende mellem Yara og dig som bruger af Webstedet, så længe du har en konto på Webstedet.

2        Ændringer i disse Brugervilkår

Yara kan til enhver tid ændre disse Brugervilkår ved at ændre denne webside uden forudgående at underrette dig herom. Du forventes således at gennemlæse disse Brugervilkår, og din fortsatte brug af dette Websted efter annoncering af eventuelle ændringer af disse Brugervilkår udgør din accept af sådanne nye vilkår. Hvis du ikke kan acceptere de ændrede betingelser, skal du ophøre med at bruge Webstedet og anmode Yara om at lukke din konto ved at kontakte os på info.dk@yara.com.

3         Brug af Webstedet

Du kan:

 • uploade dine egne data og oplysninger ("Brugerindhold") til Webstedet;
 • udskrive og downloade uddrag fra Webstedet til din personlige anvendelse; og
 • henvise personer i din organisation til Webstedet og/eller andre, der er bemyndiget til at bruge Webstedet på dine vegne.

Du må ikke bruge Webstedet og ej heller forsøge, tillade eller gøre det muligt for andre at:

 • deltage i svigagtige eller skadelige aktiviteter, herunder uden begrænsning brug af Webstedet til at true, chikanere eller intimidere eller til at udsende spam, trojanske heste, virusser og andre former for malware eller skadelige elementer;
 • uploade, gøre tilgængeligt og/eller videregive Brugerindhold på Webstedet, som
  1.  krænker tredjeparters rettigheder, herunder uden begrænsning eventuelle immaterielle rettigheder eller dine medarbejderes eller andre tredjeparters ret til fortrolighed, eller
  2. indeholder falsk, svigagtigt, ulovligt, skadeligt og/eller nedgørende materiale;
 •  skanne og/eller teste Webstedets sårbarhed eller misligholde, deaktivere, omgå, fjerne eller beskadige eventuelle godkendelses- eller sikkerhedsforanstaltninger eller andre tekniske restriktioner på Webstedet;
 • ændre, oversætte, modificere, gengive, demontere, dekompilere, foretage reverse engineering af eller skabe afledte værker baseret på eller på nogen anden måde udnytte hele eller dele af Webstedet uden udtrykkelig skriftlig godkendelse fra Yara;
 • bruge en vilkårlig del af Webstedet eller Webstedsindholdet (som defineret i afsnit 5) til kommercielle formål uden at have opnået licens til dette fra os eller vores licensgivere (efter relevans);
 • overtræde disse Brugervilkår eller gældende love eller bestemmelser; eller
 • ændre kopier af Webstedsindhold, som du har udskrevet eller downloadet, og du må ikke bruge sådant Webstedsindhold uden en passende ledsagetekst. Vores (og eventuelle identificerede bidragyderes) status som forfattere til Webstedsindhold skal altid angives.

 Vi bestræber os på at opdatere Webstedet regelmæssigt og kan til enhver tid ændre Webstedet og/eller dets indhold. Hvis behovet opstår, kan vi uden varsel afbryde adgangen til Webstedet eller helt efter eget skøn lukke det fuldstændigt.

4        Adgang til Webstedet, konti og adgangskode

For at bruge dette Websted skal du oprette en konto og afgive de nødvendige oplysninger. Det er dit ansvar at sikre, at dine kontaktoplysninger og kontooplysninger er nøjagtige og opdaterede.

Du skal behandle din brugeridentifikation, adgangskode og/eller eventuelle andre oplysninger, der letter din adgang til og brug af Webstedet, som fortrolige, og du må ikke videregive disse oplysninger til tredjemand, medmindre det tillades i disse Brugervilkår. Du accepterer, at du alene er ansvarlig for al aktivitet på din konto, og du skal uden ugrundet ophold informere Yara om enhver uautoriseret brug af din konto.

Yara forbeholder sig ret til at lukke din konto og/eller fjerne Brugerindhold på et vilkårligt tidspunkt uanset årsag og uden varsel eller ansvar.

5        Indhold

Webstedet indeholder ressourcer som bl.a. information, data, dokumenter, billeder, grafik, design, brugergrænseflader, tekst, lyd, video og funktioner, der gør det muligt for dig at uploade, downloade, videregive og på anden måde bruge dine data på Webstedet ("Webstedsindhold").

Du alene er ansvarlig for nøjagtigheden, kvaliteten, pålideligheden og vedligeholdelsen af det Brugerindhold, som du uploader på Webstedet. Du erklærer og garanterer hermed, at dit Brugerindhold ikke overtræder disse Brugervilkår, og at du påtager dig alle risici forbundet med videregivelse af Brugerindholdet til tredjeparter. Yara påtager sig intet ansvar for tab eller ødelæggelse af Brugerindhold eller dermed forbundne omkostninger eller tab. Du accepterer, at Yara kan bruge dit Brugerindhold i henhold til Yaras datafortrolighedspolitik.

6        Yaras datafortrolighedspolitik

Yara er opmærksom på fortroligheden af dine oplysninger, især på internettet, og har udarbejdet en datafortrolighedspolitik ("Yaras datafortrolighedspolitik") for at  imødekomme eventuelle problemer. Ved at bruge dette Websted accepterer du vilkårene i Yaras datafortrolighedspolitik, som er anført på følgende webside: Yaras datafortrolighedspolitik.

7        Immaterielle rettigheder

Webstedet og Webstedsindholdet er intellektuel ejendom tilhørende Yara og/eller eventuelle tredjeparter, hvorfra Yara har købt en licens. Alle registrerede og ikke-registrerede rettigheder og adkomst til og/eller interesse i Webstedet og Webstedsindholdet, som er anerkendt i ethvert land eller retsområde i verden, forbeholdes.

Hvis du er ejer eller bemyndiget repræsentant for ejeren af ophavsret, varemærke eller anden immateriel rettighed, accepterer du hermed at informere Yara uden ugrundet ophold om eventuelle krænkelser af dine rettigheder, som måtte opstå på eller via Webstedet. Yara vil helt efter eget skøn slette Webstedsindhold og/eller Brugerindhold, som krænker eller formodes at krænke tredjepartsrettigheder.

8        Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

Yara er ikke ansvarlig, hvis Webstedet er utilgængeligt uanset årsag. Vi kan helt efter eget skøn begrænse adgangen til hele Webstedet eller dele heraf og/eller afbryde driften af Webstedet efter behov for at udføre vedligeholdelse, rettelser eller andre ændringer uden varsel eller ansvar. Det er alene dit ansvar at sikre, at der anvendes en sikker forbindelse til at kommunikere med Webstedet.

Webstedet stilles til rådighed for dig, som det er og forefindes. Yara udsteder ingen garantier af nogen art for gyldigheden, nøjagtigheden, rigtigheden, egnetheden, tilgængeligheden eller betimeligheden af Webstedet eller af Webstedsindhold. Yara vil inden for rimelige grænser bestræbe sig på at levere et velfungerende Websted, men er ikke forpligtet til at opdatere Webstedet. Al brug af Webstedet foregår på egen risiko, herunder uden begrænsning risikoen for at du kan blive udsat for unøjagtigt, upassende og på anden måde anstødeligt indhold.

Yara fraskriver sig hermed udtrykkeligt alle betingelser, garantier, erklæringer og andre vilkår, som ellers måtte følge af lovgivningen.  Yara er ikke ansvarlig for nogen direkte eller indirekte tab eller driftstab, herunder uden begrænsning avancetab, mistet salg, mistet forretning, driftsafbrydelse, tab eller ødelæggelse af data eller information, mistet forretningsmulighed, tab af goodwill og/eller omdømme eller andre tab, der måtte opstå eller på nogen måde være forbundet med brugen af og/eller en manglende mulighed for at bruge Webstedet.

Din eneste mulighed for afhjælpning i tilfælde af utilfredshed er at ophøre med at bruge Webstedet og anmode Yara om at lukke din konto. Hvis Yara er ansvarlig for dine tab i henhold til ufravigelig lov, er Yaras maksimale samlede ansvar begrænset til 1.000 USD.

9        Skadesløsholdelse

Du accepterer at godtgøre, kompensere og holde Yara, Yaras officerer og medarbejdere skadesløse for alle krav, fordringer, forpligtelser, skader, tab og udgifter (herunder advokatsalærer), som disse måtte blive genstand for som følge af (i) din brug af Webstedet eller (ii) din overtrædelse af disse Brugervilkår.

10     Afkald og vilkårenes uafhængighed

Hvis Yara på noget tidspunkt eller i nogen periode undlader at håndhæve en eller flere bestemmelser heri eller skride til skønsmæssig handling, skal dette ikke fortolkes som et afkald på sådanne bestemmelser eller Yaras ret til at håndhæve hver enkelt bestemmelse i disse Brugervilkår.

Hvis en kompetent myndighed finder, at en bestemmelse i disse Brugervilkår er helt eller delvist ugyldig eller uden retskraft, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de andre bestemmelser i disse Brugervilkår og resten af den relevante bestemmelse. 

11     Overdragelse

Vi kan overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Brugervilkår til en anden virksomhed i Yara-koncernen eller en tredjepartsvirksomhed. Du kan overdrage dine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Brugervilkår til en anden person eller juridisk enhed efter skriftligt samtykke fra Yara.

12     Lovvalg og værneting

Disse Brugervilkår reguleres af og fortolkes i henhold til lovgivningen i Danmark, og domstolene i Danmark vil have ikke-eksklusiv værneting

13     Kontakt og forslag

Du accepterer at modtage elektroniske meddelelser fra Yara i forbindelse med dette Websted. Hvis du har brug for at kontakte Yara vedrørende dette Websted, bedes du kontakte os på info.dk@yara.com

Du er velkommen til at komme med idéer, feedback og forslag, der kan være med til at forbedre din og andre brugeres anvendelse af dette Websted. Når du sender os forslag, giver du os en ikke-eksklusiv, global, tidsubegrænset, uigenkaldelig, royaltyfri, underlicenserbar ret til at bruge, ændre, kopiere, distribuere og på enhver anden måde bruge dine Forslag.